این بخش به زودی فعال می شود

علاقــه منـدان بـه این بخش،عمومــا تولیــد کنندگان و همکــاران صنفـی هستنـد. جواهرات ایران مهر به دیگـر درخواست کنندگان همخدمات متناسب را تقدیم کرده است.همکـاران ما در این واحـد مشاوره های مـورد نیاز را دراختیـار علاقه منـدان قـرار خواهنـد داد.

اطلاعات بیشتر از طریق تماس با : 42201800-034

 

معاملات طلای خام جواهرات ایران مهر