نام و نام سازمانی : محبوبه سپهر

همکاری : 1383

واحد : بارشیک

مسئولیت : جانشین مدیرعامل

 

شروع همکاری من هم زمان با افتتاح ایران مهر در سال 1383 با مسئولیت امور اداری و مالی ایران مهر بوده است.

بعد از حدود 8 سال در دفتر بارشیک به عنوان معاون و سپس جانشین مدیر عامل با این مجموعه همکاری داشته ام که تا به امروز ادامه دار است .

بسیار تجربه در این سالها پیدا کرده ام که حتی در زندگی شخصی بسیار کاربردی بوده است .