نام و نام سازمانی : مینا بهفر

همکاری : از سال 1397

واحد : بارشیک

مسئولیت : باشگاه مشتریان