نام و نام سازمانی : نسرین افرا

همکاری : از سال 

واحد : ایران مهر

مسئولیت : راهنمای مشتری

 

رشته تحصیلی من حسابداری می باشد. به کار در جواهرات ایران مهر بسیار علاقه دارم.

ایران مهر را بسیار دوست دارم و از کارم لذت می برم .