نام و نام سازمانی : فرزانه پایا

همکاری : از سال 1400

واحد : ایران مهر

مسئولیت : باشگاه مشتریان

 

سحر خیز و اهل ورزش. در محیط کارم ارتباط مستقیم با مشتریان دارم و این ارتباط ، حس خوب همکاری را در من ایجاد و انگیزه ام را چندین

برابر می کند.کار کردن در مجموعه قوی وشکیل جواهرات ایران مهر ، بسیار ارزشمند و دوست داشتنی است.