نام و نام سازمانی : کرامت دانش

همکاری : از سال 1401

واحد : بارشیک

مسئولیت : آموزش

 

یک دم ز آموختن میاسای.

آموزش و یادگیری رمز موفقیت در کار و زندگی است. مهارت های ارتباط موثر و کسب و کار در واحد آموزش بارشیک، سرلوحه امور است .

تجربه بالای فعالیت در این حوزه به من آموخته است که هیچ زمانی برای ارتقای دانش و علم دیر نیست و همکاران گروه بارشیک به این اصل

مهم واقف بوده و همیشه مشتاق یادگیری علوم روز در زمینه شغلی خویش هستند .

item->alias)): $files = glob("images/gallery/".$this->item->alias."/*.*"); echo '
'; for ($i=0; $i '; } endif; ?>