نام و نام سازمانی : مهدیه آوا

همکاری : از سال 1398

واحد : بارشیک

مسئولیت : حسابدار 

 

از افتخارات من همکاری با این مجموعه فاخر است.

کارم را دوست دارم و به آن عشق می ورزم.