نام و نام سازمانی : مرتضی کیوان

همکاری : از سال 1398

واحد : بارشیک

مسئولیت : تولید محتوا

 

به عالم نتوانم چشم کوتاه کنم ...

دنیای تصویر دنیای ارتباطات و احساسات است. بشر، از پیدایش تا به حال بر اساس تصویر با یکدیگر ارتباط برقرار میکردند و خواهند کرد .

تمامی احساسات بشر با تصویر و صوت به عمل و عکس العمل تبدیل می شود .

در بخش تولید محتوا فعالیت خود را از زمستان سال 1398 با گروه بارشیک شروع کرده و همچنان مشتاقانه ادامه میدهم .