نام و نام سازمانی : محمد پدرام

همکاری : از سال 

واحد : ایران مهر

مسئولیت : کمک فروشنده