نام و نام سازمانی : زهرا رادین

همکاری : از سال 1401

واحد : ایران مهر

مسئولیت : کمک فروشنده

 

در رشته روانشناسی تحصیل کردم از سال 1401 افتخار همکاری با جواهرات ایران مهر را دارم. به عنوان کمک فروشنده در حال یادگیری و 

کمک به همکاران هستم و در دوره های آموزشی بارشیک شرکت می کنم.

item->alias)): $files = glob("images/gallery/".$this->item->alias."/*.*"); echo '
'; for ($i=0; $i '; } endif; ?>