نام و نام سازمانی : حمید شادمان

همکاری : از سال 

واحد : ایران مهر

مسئولیت : جانشین

 

 حمید شادمان، جانشین مجموعه جواهرات ایران مهر هستم. هدف مجموعه فاخرجواهرات ایران مهر رضایت خاطر مشتریان و ارایه خدمات عالی 

به همشهریان فهیم است.