نام و نام سازمانی : حمید شادمان

همکاری : از سال 

واحد : ایران مهر

مسئولیت : جانشین

 

 حمید شادمان، جانشین مجموعه جواهرات ایران مهر هستم. هدف مجموعه فاخرجواهرات ایران مهر رضایت خاطر مشتریان و ارایه خدمات عالی 

به همشهریان فهیم است.

item->alias)): $files = glob("images/gallery/".$this->item->alias."/*.*"); echo '
'; for ($i=0; $i '; } endif; ?>